L’epica degli ultimi | Cummeddia di Cesare Basile

Viremu quantu è russu u sangu ro jarrusu / chi russu è / ri cchi culuri / stu sangu ‘mprastiatu / Molina dimmi quant’è russu u sangu ro sgaggiatu? Ci sono dischi che – forse, finanche loro malgrado – ruotano…